BUDO-SENSHI

JUDO, Yoseikan JUJUTSU, PSD

Nieuws


 

21/8/17

 

Even voorstellen

 

3/9/18

Kennismaken met sporten


Lees meer://17


Lees meer...

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Algemene voorwaarden

Onderricht

Door BUDO-SENSHI wordt op die dagen onderricht gegeven zoals vermeld in de agenda. Het bestuur behoudt het recht om uit efficientie en kosten overwegingen, in overleg met de trainers, hier aanpassingen in te doen.

 

Contributie

De contributie bedraagt per sport per maand en dient bij vooruit betaling te worden voldaan. De incasso van de contributie zal per kwartaal plaatsvinden.  (prijswijzigingen voorbehouden)

 • - 18 jaar 1 maal in de week trainen ....................€19,00         (tarief met familie korting: €16,00)
 • - 18 jaar onbeperkt in de week trainen ...............€22,50         (tarief met familie korting  €18,50)
 • +18 jaar 1 maal in de week trainen ....................€29,00         (tarief met familie korting  €25,00)
 • +18 jaar onbeperkt in de week trainen ...............€35,00          (tarief met familie korting  €30,00)

 

gezinskorting:

 • 1e gezinslid bovenstaand tarief
 • 2e gezinslid €3,00 per maand.

 

Het is ook mogelijk om een strippenkaart van 10 trainingen/lessen aan te schaffen voor jezelf of om cadeau te doen.

 

meerdere budo sporten:

Voor het beoefenen van meerdere budo sporten worden GEEN extra kosten meer in rekening gebracht.

 

PSD:

 • €75 voor tien lessen inclusief theorieboekje.

 

Bij aangaan van de overeenkomst wordt direct het restant van het lopende kalenderkwartaal in rekening gebracht.

Het voldoen van de volgende betaalperiodes kan alleen door een machtiging verleend aan BUDO-SENSHI.

Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan een of meerdere lessen, wordt geen restitutie van de contributie verleend. In uitzonderlijke gevallen kan in gezamenlijk overleg, door de Budovereniging worden besloten het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten zonder dat contributie verschuldigd is. Wanneer deze hervat wordt, wordt ook direct weer contributie geind.

De in de jaarplanner genoemde vakantiesluitingen ontslaan de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

Tijdens de schoolvakantie is er geen onderricht, tenzij door de trainer anders bepaald. (bv. de wedstrijdgroep)

 

Looptijd overeenkomst

De looptijd van de overeenkomst is gelijk aan de betaaltermijn.

 

Beeindigen overeenkomst

De overeenkomst eindigt door: een schriftelijke opzegging door een der partijen. Het kalenderkwartaal waarin de overeenkomst beëindigd wordt dient wel te worden voldaan.

Het uitschrijfformulier vindt u onder downloads.

 

Reglement

De deelnemer onderwerpt zich aan het door de Budovereniging vast te stellen reglement, welke op aanvraag te verkrijgen is. Zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline.

 

Vermissing persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel

De Budovereniging of haar trainers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing van persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel opgelopen in een van de accomodaties van de Budovereniging.

 

Incasso

Indien ondergetekende zich niet houdt aan de overeengekomen betalingsafspraak, behoudt het bestuur zich het recht voor maatregelen te ondernemen zulks als royering en/of het verhalen van achterstallige contributie.

Hierbij geldt een terugboek termijn voor de geincasseerde van 30 kalenderdagen.

 

Inschrijving Judo Bond Nederland

Alle judoka's worden bij inschrijving in het verenigingsregister opgegeven voor een lidmaatschap van de Judo Bond Nederland. De hierbij behorende kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de judoka.

Deze kosten zijn ten laste van de contributieplichtige en te voldoen aan de Judo Bond Nederland.

 

REGLEMENT VAN ORDE

 • Om hygiënische redenen is het in de trainingszaal niet toegestaan om straatschoeisel te dragen. Gebruik slippers om naar de Dojo te lopen vanuit de kleedkamer.
 • Alle cursisten dienen zorg te dragen voor schone sportkleding, een rein lichaam en schone / verzorgde haardracht.
 • Een ieder dient alle aanwijzingen van de docenten en assistenten op te volgen (veiligheid).
 • Het is verboden om de mat te betreden met sieraden tijdens de les. Dames dienen een wit shirt onder hun Dogi te dragen.
 • Wondjes en blessures dienen direct behandeld te worden en eventuele viezigheid op de mat direct schoon te maken (bloed enz)
 • Het lid dient de materialen als een goede huisvader te gebruiken, eventuele beschadigingen door het lid veroorzaakt worden op zijn/haar kosten hersteld.
 • Het lid is verplicht door hem/haar aangetroffen beschadigingen onmiddellijk aan de leiding te melden.
 • Het is om hygiënische redenen niet toegestaan om in judopak vanuit huis naar de training te gaan.
 • Een ieder dient medesporters en docenten ten alle tijde met respect te behandelen. U dient niet onrespectabel over anderen te spreken. Ook dient ieder lid zich buiten Budo SENSHI respectvol als waardig Budoka te gedragen. U dient zich niet in te laten met aangelegenheden die uw goede naam en eer of die van Budo SENSHI en de docenten kunnen schaden.

 

Senshi op social media

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

copyright 2022 by BUDO-SENSHI